Knižničný a výpožičný poriadok

KNIŽNIČNÝ PORIADOK


Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Pôsobnosť Knižničného poriadku

1. Knižničný poriadok Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto (ďalej knižnica), ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov.
2. Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste a na svojej www stránke.
3. Mestská knižnica v Kysuckom Novom Meste je univerzálnou knižnicou mesta. Jej zriaďovateľom je mestské zastupiteľstvo mesta Kysuckého Nového Mesta. Knižnica je súčasťou Mesta Kysuckého Nového Mesta.
4. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb (ďalej služieb) a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šírením všetkých druhov nosičov vrátane mestských a regionálnych informácií a tieto v rámci knižničného systému regiónu koordinovať, budovať, ochraňovať, sprístupňovať univerzálny knižničný fond a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia.

Článok 2
Záväznosť knižničného poriadku

1. Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice. Knižnica poskytuje svoje služby v budove na Belanského ulici č. 9 v Kysuckom Novom Meste.

Článok 3
Knižničný fond

1. Knižničný fond knižnice tvoria:
a) Primárny fond: knihy, periodiká, regionálne dokumenty, elektronické zdroje
b) Sekundárny fond: katalógy (klasické, elektronické), bibliografie
2. Fondy, katalógy a zariadenia knižnice sú majetkom Mesta Kysuckého Nového Mesta (Zákon NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu). Každý čitateľ a používateľ je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

Článok 4
Služby knižnice

1. Knižnica poskytuje základné, špeciálne a doplnkové služby. Základné služby sú bezplatné. Špeciálne a doplnkové služby sa môžu poskytovať za úhradu. Cenník služieb a poplatkov je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku.
2. Základné služby knižnice sú:
- výpožičné služby prezenčné (v knižnici)
- výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice)
- predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
- poskytovanie faktografických a bibliografických informácií
- kultúrno-vzdelávacie a spoločenské
3. Špeciálne služby knižnice sú:
- rezervovanie požadovaných dokumentov
- medziknižničné výpožičné služby
- zabezpečenie prístupu k externých elektronickým zdrojom informácií
- referenčné služby (Spýtajte sa knižnice)
- rešeršné služby
- digitalizačné služby (EDO)
4. Doplnkové služby knižnice sú:
- reprografické služby - kopírovanie (realizujú sa v zmysle ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, ktorý ustanovuje v § 31 spôsob použitia diela knižnicou)
- laminovanie voľných listov
- scanovanie dokumentov (OCR)
- poskytovanie pc na spracovanie informácií v textovom a tabuľkovom editore
- tlač výstupov z pc
5. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek čitateľov a používateľov knižnice ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.
6. Knižnica môže diferencovať svoje služby na základe kategorizácie čitateľov a používateľov podľa veku, vzdelania a profesného zamerania.

Článok 5
Prístupnosť knižnice

1. Knižnica poskytuje svoje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov a používateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť.
2. Čitateľ a používateľ knižnice má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých čitateľských priestorov knižnice. Nie je oprávnený vstupovať do skladov, služobných a prevádzkových priestorov.
3. Zdravotne znevýhodneným čitateľom a používateľom sa poskytovanie služieb realizuje primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie.

Článok 6
Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice

1. Čitateľ je povinný dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok, ďalšie smernice a zachovávať pokyny pracovníkov knižnice.
2. Čitateľ je povinný odložiť si tašky a kabáty na vyhradenom mieste. Vo všetkých priestoroch je povinný zachovávať ticho, poriadok, čistotu a správať sa disciplinovane.
3. Vstup do knižnice nie je povolený čitateľovi a návštevníkovi knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
4. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať potraviny, alkohol a fajčiť.
5. V priestoroch knižnice sa zakazuje používať mobilné telefóny, vstupovať na kolieskových korčuliach a vnášať do priestorov knižnice bicykle a vodiť psov.
6. Z práva využívať služby knižnice je vylúčený čitateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou a čitateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným čitateľom na obtiaž.
7. Čitateľ má právo podávať ústne a písomne pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice. Knižnica vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.

Článok 7
Registrácia čitateľa

1. Čitateľom knižnice sa môže stať:
a) každý občan Slovenskej republiky, ktorý môže knižnicu osobne navštevovať
b) príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v Slovenskej republike a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice
2. Používateľom služieb knižnice môže byť každý občan Slovenskej republiky alebo príslušník iného štátu, ktorý nie je registrovaným čitateľom knižnice, a ktorý písomne, telefonicky alebo elektronickou poštou požiada knižnicu o niektorú zo služieb nevyžadujúcich predloženie čitateľského preukazu (napr. poskytovanie faktografických a bibliografických informácii atď).
3. Občan sa stane čitateľom knižnice vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním čitateľskej prihlášky čitateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
4. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje spracováva knižnica len za účelom poskytovania knižnično-informačných služieb a sú podmienkou členstva v knižnici. Knižnica bude uchovávať osobné údaje čitateľa po dobu dvoch rokov po zaniknutí členstva v knižnici, ak si ho čitateľ v tom čase neobnoví.

Článok 8
Čitateľský preukaz

1. Čitateľský preukaz sa vystavuje:
a) Občanom Slovenskej republiky po predložení občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť žiadnym iným dokladom.
Od nezamestnaných sa vyžaduje potvrdenie o evidencii na úrade práce.
U detí do 15 rokov sa vyžaduje aj potvrdenie zákonného zástupcu o prevzatí zodpovednosti a súhlas so spracovaním osobných údajov.
b) Občanom iného štátu po predložení povolenia k pobytu v Slovenskej republike alebo cestovného pasu.
c) Právnym osobám po vyplnení čitateľskej prihlášky podpísanej oprávneným pracovníkom.
2. Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje každý rok na základe predloženia dokladov uvedených v bode 1.
3. Za vystavenie a obnovenie čitateľského preukazu platí čitateľ registračný poplatok, ktorého výšku určuje Cenník služieb a poplatkov tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
4. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:
a) odhlásením čitateľa
b) neobnovením členstva v novom kalendárnom roku
c) hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku a neposkytnutím predpísanej náhrady za spôsobenú škodu v určenom termíne.
Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.
5. Čitateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie Knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnanie záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne, sa nemôže stať znovu jej čitateľom. Právo využívať služby knižnice môže byť čitateľovi odobraté na určitý čas i z hygienických dôvodov.
6. Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa využívať všetky služby knižnice a jej dislokovaných pracovísk. Je neprenosný. Môže ho používať iba čitateľ, na meno ktorého bol vydaný. Pracovník knižnice má právo kedykoľvek si vyžiadať občiansky preukaz čitateľa na overenie jeho totožnosti a zadržať čitateľský preukaz, ktorý bol zneužitý.
7. Za zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ. Stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď oznámiť knižnici. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení dokladov uvedených v bode 1. Za vydanie nového čitateľského preukazu zaplatí čitateľ stanovený poplatok uvedený v Cenníku služieb a poplatkov tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
8. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená tieto údaje zisťovať sama, čitateľ hradí všetky s tým spojené náklady.

Článok 9
Výpožičný čas

Priestory knižnice určené pre používateľov služieb sú prístupné v tomto čase:
1. a) Oddelenie pre dospelých
pondelok-piatok od 9.00 hod. do 18.00 hod.
sobota od 9.00 hod. do 12.00 hod.
nedeľa, štátne sviatky, dni pracovného pokoja zatvorené
b) Oddelenie pre deti a mládež
pondelok-piatok od 10.00 hod. do 18.00 hod.
sobota zatvorené
nedeľa, štátne sviatky, dni pracovného pokoja zatvorené
2. Letný výpožičný čas. Platí od 01.07. do 31.08. bežného roku.
a) Oddelenie pre dospelých
pondelok-piatok od 9.00 hod. do 17.00 hod.
sobota, nedeľa, štátne sviatky, dni pracovného pokoja zatvorené
b) Oddelenie pre deti a mládež
pondelok-piatok od 10.00 hod. do 17.00 hod.
sobota, nedeľa, štátne sviatky, dni pracovného pokoja zatvorené
3. Knižnica si vyhradzuje právo úpravy výpožičného času spravidla počas prázdnin a sviatkov.


VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Článok 10
Druhy výpožičiek

1. Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovým možnosťami, metodikou výpožičných služieb, požiadavkami na ochranu knižničného fondu a Občianskym zákonníkom.
2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) a prezenčne (do študovní a čitární).
3. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.
4. Absenčne sa nepožičiavajú tieto dokumenty:
- dokumenty potrebné pre dennú prevádzku knižnice (príručkové fondy)
- dokumenty zaradené do fondov študovní a čitární
- dokumenty, ktorých požičiavanie by bolo v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi (fašistická, rasistická, pornografická literatúra a pod.)
- noviny a časopisy aktuálnej periodicity
- dokumenty zapožičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby, pri ktorých to ako podmienku stanovila poskytujúca knižnica.

Článok 11
Zásady vypožičiavania

1. Knižnica požičiava čitateľovi dokument iba po predložení platného čitateľského preukazu.
2. Čitateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac 7 dokumentov. Knižnica má právo regulovať počet naraz vypožičaných knižničných jednotiek.
3. Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je 61 dní. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.
4. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiada pred jej uplynutím. Predĺženie výpožičnej lehoty je možné najviac trikrát o ďalších 61 dní od dátumu predlžovania.
5. Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:
a) čitateľ má priestupky (načas nevrátené výpožičky, nezaplatené upomienky)
b) dokument si rezervoval iný čitateľ.
6. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.
7. Vypožičaný dokument si môže čitateľ rezervovať. Ak ten istý dokument žiada viac čitateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. Knižnica informuje čitateľa o možnosti prevzatia rezervovaného dokumentu.
8. Doba rezervácie dokumentov je 10 pracovných dní od oznámenia o rezervácii.
9. Čitateľ môže vrátiť knihy aj do bilioboxu, ktorý je umiestnený na Námestí slobody. Knižničné jednotky vrátené cez bibliobox budú odpísané z čitateľského konta v najbližší pracovný deň. Čitateľ je povinný si skontrolovať odpísanie kníh na svojom konte a zistené nezrovnalosti ihneď reklamovať e-mailom, telefonicky alebo osobne. Pokiaľ má používateľ vygenerované sankčné poplatky (upomienky), je povinný ich uhradiť pri najbližšej návšteve knižnice. Dokumenty treba vkladať do biblioboxu tak, aby sa nepoškodili. Knižnica nezodpovedá za nezrovnalosti pri knihách vrátených prostredníctvom biblioboxu.

Článok 12
Evidencia výpožičiek

1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičiavania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.
2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva elektronicky v databáze automatizovaného výpožičného systému.

Článok 13
Ručenie čitateľa za vypožičaný dokument

1. Čitateľ je povinný:
a) Pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky hneď ohlásiť knižnici. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí uhradiť knižnici náklady na opravu dokumentu.
b) Vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal.
2. Čitateľ osobne zodpovedá za vypožičané dokumenty a nesmie ich vypožičiavať ďalším osobám.

Článok 14
Vymáhanie nevrátených výpožičiek

1. Ak čitateľ vráti dokument po stanovenej výpožičnej lehote, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorenie bez ohľadu na to, či bolo vrátenie dokumentu upomínané alebo nie.
2. Knižnica posiela čitateľovi maximálne tri upomienky. Štvrtou upomienkou je výzva na vrátenie dokumentu pred podaním žaloby. Po zaslaní prvej upomienky má čitateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené. Poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty sú určené v Cenníku služieb a poplatkov Knižničného a výpožičného poriadku.
3. Ak čitateľ nevráti dokument ani po štvrtej upomienke, bude knižnica vymáhať jeho náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí všetky náklady čitateľ, resp. jeho zákonný zástupca.

Článok 15
Straty a náhrady

1. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
2. Knižnica požaduje nahradenie škody niektorou z týchto foriem:
a) dodaním výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní
b) nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu. Zhotovenie kópie môže urobiť aj knižnica, pričom čitateľ hradí všetky s tým spojené náklady vrátane nákladov na väzbu.
c) nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice
d) finančnou úhradou za nevrátený dokument (spôsob úhrady je stanovený v Cenníku služieb a poplatkov Knižničného a výpožičného poriadku).
3. O spôsobe náhrady nevráteného dokumentu alebo poškodeného dokumentu rozhoduje knižnica. Ak čitateľ v stanovenej lehote nenahradí spôsobenú škodu, knižnica si uplatňuje voči nemu svoje nároky na súde.

Článok 16
Medziknižničná výpožičná služba

1. Ak čitateľ potrebuje dokument, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o získanie výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike cez medziknižničnú výpožičnú službu (ďalej MVS).
2. Ak čitateľ potrebuje článok z periodika, ktoré nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o získanie jeho kópie z inej knižnice Slovenskej republiky prostredníctvom MVS.
3. Na požiadanie čitateľa môže knižnica sprostredkovať výpožičku dokumentu, alebo kópiu článku z periodika, ktoré sa nenachádzajú vo fonde žiadnej knižnice Slovenskej republiky, zo zahraničnej knižnice prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (ďalej MMVS).
4. Pri výpožičkách MVS a MMVS musí čitateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty treba požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím.
5. Výpožičky MVS a MMVS a kópie článkov musí čitateľ uhradiť vo výške, ktorú určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
6. Knižnica poskytuje MVS a MMVS podľa Vyhlášky MK SR o MVS a MMVS.

PORIADOK ŠTUDOVNÍ A ČITÁRNÍ

Článok 17
Práva a povinnosti používateľa v študovniach a čitárňach

1. Knižnica poskytuje svoje služby v študovniach a čitárňach na prvom a druhom podlaží budovy č.9 na Belanského ulici.
2. Využívať služby študovní a čitární môže iba používateľ s platným čitateľským preukazom alebo jednorázový používateľ v zmysle Cenníka služieb a poplatkov Knižničného a výpožičného poriadku. Jednorázový používateľ môže využívať len služby čitární a študovní. Pri využívaní služby pripojenia sa na sieť Internetu, nesmie mať jednorázový používateľ trvalé bydlisko v Kysuckom Novom Meste a jeho okolí.
3. Používateľ má v študovni právo využívať:
- fond študovne na prezenčné štúdium
- využívať služby internetu
4. Používateľ je povinný pri príchode a odchode zo študovne predložiť službukonajúcemu pracovníkovi vlastné dokumenty a dokumenty prinesené z iných oddelení knižnice.
5. Používateľ je povinný pred odchodom zo študovne odložiť použité dokumenty na miesto, prípadne ich vrátiť službukonajúcemu pracovníkovi.
6. Do dokumentov z fondov študovní sa nesmú robiť žiadne zásahy, ani sa nesmú žiadnym spôsobom poškodzovať. Ak je používateľ v študovni pristihnutý pri akomkoľvek poškodzovaní dokumentu, musí nahradiť škodu podľa rozsahu poškodenia.
7. Používateľ môže podať návrh na doplnenie fondu študovne a čitárne službukonajúcemu pracovníkovi.

Záverečné ustanovenia

1. Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku je Cenník služieb a poplatkov, ktorý vydáva a upravuje vedúci knižnice. Cenník služieb a poplatkov schvaľuje mestské zastupiteľstvo mesta Kysucké Nové Mesto.
2. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch môže povoliť vedúci knižnice alebo ním poverený pracovník.
3. Ruší sa predchádzajúci Knižničný a výpožičný poriadok z 1.10.2001.
4. Tento Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto nadobúda účinnosť dňa 01.01.2006.